Πραγματική και όχι διακοσμητική Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για τους 17.000.000 διασυνοριακούς εργαζόμενους

Στη σημερινή συνεδρίαση (29/8) στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου συζητήσαμε την δημιουργία της «Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας». Είναι ένας νέος θεσμός που θα ελέγχει την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων για τους 17.000.000 διασυνοριακούς εργαζόμενους στην Ε.Ε. Οι Ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης του Ε.Κ συμφωνήσαμε ότι ο νέος θεσμός θα πρέπει να έχει πραγματική προστιθέμενη αξία για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αυτό φαίνεται από τις 975 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην Έκθεση. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να έχει πραγματικές αρμοδιότητες και να μην είναι μόνο διακοσμητική. Οι πιο σημαντικές τροπολογίες που κατέθεσα ως σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (GUE-NGL) για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι οι εξής:

-διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και των αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους, σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε περιπτώσεις διασυνοριακής απασχόλησης

-καταπολέμηση εικονικών εταιρειών, ψευδούς αυτοαπασχόλησης, εταιρειών που αποτελούν «βιτρίνες» δικτύων εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής εργασίας

σε περίπτωση προσφυγής σε εθνικά ή ενωσιακά δικαστήρια για επίλυση διαφοράς στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου η Ευρωπαϊκή Αρχή  Εργασίας να μπορεί να καλείται  ως πραγματογνώμων στην εκδίκαση  της υπόθεσης

-σε σοβαρές παραβιάσεις της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, για την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας, για φορολογική και επιχειρηματική απάτη,  ή για παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,να μπορεί η Αρχή να προχωρεί σε διαδικασία διαμεσολάβησης ακόμα και χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκόμενων κρατών μελών

-δημιουργία Μητρώου επιχειρήσεων που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επιλογής προσωπικού (recruitment), με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το είδος δραστηριότητας, τον αριθμό και την κατανομή του προσωπικού ανά χώρα, τον τζίρο ανά χώρα, αλλά και ενδεχόμενες σοβαρές παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας.

-προβολή της διάστασης του φύλου σε όλες τις αναλύσεις, εκτιμήσεις κινδύνου σχετικά με τα ζητήματα διασυνοριακής κινητικότητας, τις εκθέσεις και αξιολογήσεις της Αρχής

-έλεγχος της  εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων στα πεδία των γονικών αδειών και της προστασίας των μητέρων εργαζόμενων, της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της μείωσης της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων και των ανώτατων ωρών εργασίας.